ارسال کلیه سفارشاتی که به ارزش ۱۵۰ هزار تومان و یا بیشتر باشند برای مشتریان تهران به صورت رایگان صورت می پذیرد و رخ نگار به ازای این سفارشات هیچ هزینه ارسالی را از مشتری دریافت نخواهد کرد.
به طور کلی هزینه ارسال  سفارشات بر اساس توضیحات موجود در بخش حمل و نقل کالا بصورت مکانیزه محاسبه و به مشتری نمایش داده می شود و مشتریان محترم می توانند به دلخواه یکی از روشهای ارسال را انتخاب نمایند.