ارسال کلیه سفارشاتی که به ارزش ۱۰۰ هزار تومان و یا بیشتر باشند برای مشتریان تهرانی به صورت پست رایگان یک روزه صورت می پذیرد و برای مشتریان شهرستانی هزینه ارسال کلیه سفارشاتی که به ارزش ۱۰۰ هزار تومان به بالا و زیر یک کیلوگرم باشند به هر نقطه از ایران به صورت پست رایگان دو روزه خواهد بود و رخ نگار به ازای این سفارشات هیچ هزینه ارسالی را از مشتری دریافت نخواهد کرد.